QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẨNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẨNG

Quy hoạch đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2021 – 2025 quy hoạch tiếp tục là tiêu chí đầu tiên trong các Bộ tiêu chí nông thôn mới từ xã đến huyện, ở các mức độ từ đạt chuẩn đến nâng cao. Để hỗ trợ các xã thực hiện hoàn thành tiêu chí này, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1622/SXD-QHKT ngày 25/8/2022 về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, điều chỉnh và phê duyệt đồ án quy hoạch chung các xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

        “Quy hoạch là tiền đề, là “cương lĩnh cho hành động”, là cơ sở quan trọng để xây dựng nông thôn mới bền vững, có định hướng đúng và làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nông thôn mới ở các địa phương. Trong 54 tiểu nội dung thuộc 11 nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, nội dung “Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá” được xác định đầu tiên. Để thực hiện nội dung này, nhiệm vụ đặt ra phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch cấp xã, huyện, tỉnh đảm bảo xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tạo điều kiện phát triển kinh tế nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

        Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, trình tự điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xã được Sở Xây dựng hướng dẫn bao gồm 03 bước. Theo đó, UBND xã (cơ quan tổ chức lập quy hoạch chung xã) báo cáo UBND huyện, thị xã (cơ quan có  thẩm quyền phê duyệt quy hoạch) để xem xét, điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng. UBND huyện, thị xã chấp thuận về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xã. Sau khi có chủ trương điều chỉnh, UBND xã tiến hành tổ chức lập, lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều chỉnh, công bố quy hoạch điều chỉnh theo quy định. Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch phải tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ  chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án điều  chỉnh quy hoạch theo quy định. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp tiếp  thu, giải trình và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. UBND xã  có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân xã quyết định trước khi được UBND huyện, thị xã xem xét, phê duyệt đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch. 

        Sở Xây dựng cũng lưu ý các địa phương về nội dung nhiệm vụ, đồ án và nội dung phê duyệt nhiệm vụ, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xã phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn  2021-2025 và được công bố công khai đúng thời hạn, trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu về thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô và bảo vệ môi trường nông thôn. Thuyết minh cần xác định rõ các nội dung sẽ rà soát, điều chỉnh đối với quy  hoạch chung xã trong kỳ điều chỉnh quy hoạch. Kiến nghị lồng ghép, tích hợp nội dung Quy chế quản lý kiến trúc các điểm dân cư nông thôn vào đồ án quy hoạch chung xã. Đồng thời, yêu cầu thể hiện tất cả các bản vẽ quy hoạch trên nền bản đồ địa hình của tỉnh  Sóc Trăng lồng ghép với bản đồ giải thửa của xã theo hệ tọa độ VN-2000 để đảm bảo tính chính quy và đồng bộ giữa các quy hoạch có liên quan.
        Về quy định quản lý, Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện, thị xã ban hành Quy định quản lý theo điều chỉnh quy hoạch chung xã hoặc thể hiện lồng ghép trong nội dung thuyết minh quy hoạch và  được phê duyệt đồng thời với Quyết định phê duyệt chỉnh quy hoạch.
        Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới hơn 10 năm qua đã xác định quy hoạch phải luôn đi trước một bước, là cơ sở quan trọng để định hướng, tổ chức không gian xây dựng nông thôn, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Các địa phương, nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025 cần phải tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh và phê duyệt đồ án quy hoạch chung các xã đảm bảo theo quy định, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra./.

Nguyễn Thanh Thúy - VPĐP nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng

Các tin liên quan Ngày đăng
NHỮNG ĐỔI THAY VỀ GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LONG PHÚ - HUYỆN LONG PHÚ 07/04/2022
LONG PHÚ: QUAN TÂM ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 01/03/2022
PHÚ TÂM THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 18/01/2022
TIẾP CẬN XÃ THÔNG MINH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 13/12/2021
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HẠ TẦNG NÔNG THÔN – BÀI TOÁN VỀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC GIAI ĐOẠN 2021-2025 04/06/2021
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HẠ TẦNG NÔNG THÔN – BÀI TOÁN VỀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC GIAI ĐOẠN 2021-2025 04/06/2021
HUYỆN MỸ XUYÊN KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KẾT HỢP GIAO THÔNG NÔNG THÔN 01/04/2021
XÃ THẠNH TRỊ - ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 24/02/2021
LONG PHÚ QUAN TÂM ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 11/11/2020
MỸ HƯƠNG: HUY ĐỘNG SỨC DÂN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG LỘ GIAO THÔNG NÔNG THÔN 22/10/2020
KHẨN TRƯƠNG HOÀN THÀNH ĐƯỜNG TRỤC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẾN VÙNG TRỌNG ĐIỂM TÔM – LÚA CỦA TỈNH 12/09/2020
LONG PHÚ PHÁT TRIỂN NHÀ VĂN HÓA Ở CƠ SỞ 08/09/2020
XÃ THUẬN HƯNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN XÃ HỘI HÓA XÂY DỰNG CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN 31/08/2020
ĐỔI THAY TRÊN QUÊ HƯƠNG XÃ LONG PHÚ 21/08/2020
GIAO THÔNG NÔNG THÔN: GIẢI QUYẾT NÚT THẮT TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA TỈNH SÓC TRĂNG 05/05/2020
SÓC TRĂNG TẬP TRUNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÙNG NÔNG THÔN 29/04/2020
HUYỆN THẠNH TRỊ KHỞI SẮC SAU 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 27/04/2020
CẦN NHIỀU HƠN NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 10/04/2020
GÓP Ý DỰ THẢO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 10/03/2020
LONG PHÚ KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI MÙA KHÔ 25/02/2020
Trang 1/2

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03