SÓC TRĂNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI SÓC TRĂNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Xác định công tác dân vận là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Dân vận Huyện ủy Long Phú đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn khối dân vận các xã phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể các cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động để người dân hiểu ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng nông thôn mới. Lồng ghép nội dung xây dựng nông thôn mới vào các cuộc họp, sinh hoạt của các chi tổ hội, đoàn thể. Chủ động xây dựng các mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị.

     Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn và sâu sát cơ sở nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Cụ thể, trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện đã tổ chức tuyên truyền được trên 3.000 cuộc với trên 90.000 lượt người dự, phát 16.400 tờ rơi, xây dựng 4 panô, phát 180 bản tin tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Riêng hệ thống Dân vận các cấp trong huyện đã tổ chức được trên 300 cuộc tuyên truyền về thực hiện 10 nội dung xây dựng nông thôn mới của Ban Dân vận Huyện uỷ, 11 nội dung của Ban Dân vận Tỉnh uỷ, 15 tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới , 07 tiêu chí ấp văn hóa nông thôn mới theo Quyết định số 217/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho hơn 12.000 lượt đoàn viên, hội viên và người dân tham dự. Đồng thời, khối vận các xã đã tổ chức triển khai vận động các hộ dân đăng ký thực hiện hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới.
     Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã làm cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, từ đó đóng góp công sức làm thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, Ban Dân vận Huyện ủy và khối vận các xã đã vận động người dân trên địa bàn huyện đóng góp trên hơn 6 tỷ đồng, hiến 23.371m2 đất xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, hệ thống dân vận các cấp còn chủ động phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện vận động; xây dựng 171 căn nhà Đại đoàn kết; sửa chữa 24 cây cầu giao thông nông thôn, xây dựng đoạn đường xanh, sạch, đẹp dài 74km, phát hoang trên 100km lộ đal nông thôn; trồng hoa kiểng các loại với chiều dài gần 90km; trồng trên 600.000 cây xanh, làm mới trên 15.600 cột cờ; đồng thời thực hiện 15.720 công trình vệ sinh, xây dựng 90 hố rác, khai thông 49 cống, rãnh thoát nước và hiện nay có 61/61 ấp trên toàn huyện có công trình thắp sáng đường quê, với tổng số có 4.272 trụ và bóng đèn, chiều dài trên 127km, số tiền 3 tỷ 265 triệu đồng do Nhân dân đóng góp. Đến nay, trên địa bàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Trường Khánh, Tân Thạnh, Long Đức, Song Phụng, Phú Hữu, các xã còn đạt 16 tiêu chí.
     Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, Ban Dân vận Huyện ủy Long Phú sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng, nội dung phong phú nhằm thu hút được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân; tập trung huy động nguồn lực tại chỗ, vận động đoàn viên, hội viên và người dân địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới với phương châm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí; đồng thời, tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Hình. Đường giao thông nông thôn do Nhân dân đóng góp

Thanh Đồng – Đài Truyền thanh huyện Long Phú

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03