SÓC TRĂNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI SÓC TRĂNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Bên cạnh những thành tích nổi bật, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) vẫn còn một số khó khăn, như lao động nông nghiệp trên địa bàn chiếm tỷ lệ cao, thu nhập của các hộ dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, tỷ lệ người dân tộc Khmer đông, xuất phát điểm thấp, thường xuyên chịu tác động của biến đổi khí hậu. Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn thiếu; lựa chọn mặt bằng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội còn nhiều khó khăn….

     Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn thị xã, sáng ngày 23/8/2019, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thị xã Vĩnh Châu đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, tồn tại nêu trên, đồng thời đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu làm tiền đề để tiếp tục triển khai trong những tháng còn lại của năm 2019 và cho giai đoạn tiếp theo,
     Một là, Xây dựng nông thôn mới phải có quyết tâm chính trị cao, có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát liên tục của các cấp ủy chính quyền, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; 
     Hai là, Từng cơ quan, đơn vị liên quan cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới. Bởi Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể cả về kinh tế, môi trường, an ninh, chính trị, xã hội;
     Ba là, Phát huy khả năng huy động sức dân, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ, hiểu đầy đủ chủ trương, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, nhất là vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình thực hiện với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng''. Việc triển khai xây dựng nông thôn mới phải có ý kiến tham gia góp ý của cộng đồng dân cư, sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân, thể hiện đóng góp bằng tiền, hiến đất, ngày công lao động, tài sản khác...
     Bốn là, Lựa chọn những tiêu chí mang tính đột phá, tiêu chí nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tiêu chí không cần hoặc ít cần vốn để làm trước. Chú trọng công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và xây dựng mô hình chỉ đạo điểm để nhân rộng.
     Năm là, Phát huy lợi thế của địa phương như điều kiện về đất đai, khí hậu, con người; xác định mục tiêu cơ bản của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn và tạo tiền đề để phát triển kinh tế. Chú trọng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, mức sống cho người dân.
     Trước mắt, trong năm 2019, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thị xã Vĩnh Châu đã đề ra mục tiêu duy trì bền vững 02 xã Hòa Đông, Vĩnh Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới, công nhận mới 01 xã (Vĩnh Tân) đạt chuẩn, 03 xã còn lại phấn đấu đạt 16 tiêu chí trở lên. 
     Để thực hiện thành công, thắng lợi mục tiêu này, Ông Trần Hoàng Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng những mô hình cụ thể, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện 15 tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới; tập trung huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, chú trọng tăng cường huy động nguồn lực từ cộng đồng, đóng góp tự nguyện của nhân dân, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, ... tập trung phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất trên địa bàn thị xã, trong đó trọng tâm đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp từng bước nâng cao thu nhập cho nhân dân; quan tâm xây dựng chỉnh trang cải tạo cảnh quan môi trường ngày càng đẹp hơn; quan tâm tình hình an ninh trật tự, cụ thể là tệ nạn ma túy, trộm cắp vặt, tín dụng đen, trong đó tập trung chuyển hóa địa bàn cho xã Lai Hòa. 
     Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã cũng đã trao tặng 07 giấy khen cho tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới./.

Hình: Phó Bí thư Thường trực thị ủy trao Giấy khen

Nguyễn Thị Thanh Tâm - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng

The asset could not be found.

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03