SÓC TRĂNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI SÓC TRĂNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tính đến nay, tỉnh Sóc Trăng có 42/80 (tỷ lệ 52,5%) xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Mỹ Xuyên và thị xã Ngã Năm đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang thực hiện thủ tục đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mặc dù đã hoàn thành cơ bản mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2016 - 2020 ngay trong năm 2019, sớm hơn một năm so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng luôn quyết tâm rất cao trong xác định mục tiêu, kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.

     Trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2010 - 2020. Ông Phan Văn Sáu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã nhấn mạnh chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới sẽ không thấp hơn giai đoạn đã qua. Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phải luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới mang tính quyết tâm, quyết liệt, chủ động và sáng tạo. Trên tinh thần đó, Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phát triển kinh tế xã hội năm 2020 đã xác định mục tiêu có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh là 49/80 xã (tỷ lệ 61,25%), 31 xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên.

Hình. Bí thư tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

     Đến nay, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 10 huyện, thị xã đã rà soát và xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 với chỉ tiêu phấn đấu cao hơn so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra. Ngoại trừ thị xã Ngã Năm và huyện Mỹ Xuyên đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tất cả các đơn vị cấp huyện còn lại đều phấn đấu có ít nhất một xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Cụ thể có 09 xã đăng ký thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới gồm: An Thạnh 3 huyện Cù Lao Dung; Phú Hữu huyện Long Phú; Mỹ Tú huyện Mỹ Tú; Viên An huyện Trần Đề; Vĩnh Thành và Lâm Kiết huyện Thạnh Trị; Đại Hải huyện Kế Sách; Thiện Mỹ huyện Châu Thành; Vĩnh Hải thị xã Vĩnh Châu. Ngoài ra, có 08 đơn vị xã đã được công nhận xã nông thôn mới đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao gồm: An Thạnh 1 huyện Cù Lao Dung; Ngọc Đông, Tham Đôn, Hòa Tú 1 huyện Mỹ Xuyên; Vĩnh Lợi huyện Thạnh Trị; An Lạc Tây huyện Kế Sách; Tân Long thị xã Ngã Năm; Vĩnh Hiệp thị xã Vĩnh Châu. Song song đó, hiện các địa phương đang đánh giá, xác định nhu cầu kinh phí cần thiết để đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm tới, qua đó sẽ có kế hoạch lồng ghép, tập trung các nguồn kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách và đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ nguồn vốn xổ số kiến thiết của tỉnh cho xây dựng các công trình đảm bảo xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.
     Với định hướng chung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới hướng đến đi vào chiều sâu, giảỉ quyết vấn đề căn cơ là phát triển kinh tế nông thôn để đẩy nhanh tốc độ gia tăng thu nhập cho người dân (với mục tiêu dự kiến tăng 1,8 lần so với với thu nhập bình quân đầu người/năm tại thời điểm năm 2020). Đây sẽ là thách thức thật sự đối với tỉnh Sóc Trăng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo, do thu nhập chính của người dân trên địa bàn nông thôn hiện nay chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong khi ngành nghề nông thôn, công nghiệp và dịch vụ còn chậm phát triển, chưa đáp ứng được nhu cầu giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân nông thôn. 
     Do đó, cấp ủy và chính quyền các cấp cần hết sức quan tâm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 đạt mục tiêu kế hoạch, không vì đã hoàn thành sớm mục tiêu của giai đoạn 2016 - 2020 mà có tâm lý xem nhẹ, thiếu sự tập trung trong tổ chức thực hiện. Từng xã, từng huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện đạt và vượt kế hoạch của tỉnh về xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Qua đó, sẽ giúp tỉnh Sóc Trăng có thêm sự chuẩn bị tốt hơn, có điều kiện thuận lợi hơn khi bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn thứ ba, 2021 - 2025 sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Nguyễn Hồng Lam - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng

The asset could not be found.

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03