CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Ngày 24 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 1226/QĐ-UBNDT, về việc phê duyệt danh sách các hợp tác xã tham gia Đề án “lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

     Có 5 HTX được lựa chọn tham gia đề án, cụ thể bao gồm:
     1. HTX Thủy sản Toàn Thắng - Với mô hình HTX phát triển nông lâm thủy sản bền vững. 
     2. HTX Nông nghiệp Hưng Lợi - Với mô hình HTX tích tụ, tập trung ruộng đất có quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. 
     3. HTX Thủy Sản Hưng Phú - Với mô hình HTX sản xuất sản phẩm OCOP, gắn với du lịch nông thôn. 
     4. HTX Nông nghiệp Tín Phát - Với mô hình HTX tích tụ, tập trung ruộng đất có quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. 
     5. HTX Nông nghiệp Trinh Phú - Mô hình HTX nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản. 
     Các Hợp tác xã này cơ bản đáp ứng được các tiêu chí quy định tại Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc lực chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, cụ thể:
     1. Hợp tác xã hoạt động theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012. 
     2. Hợp tác xã đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển theo các mô hình được Đề án lựa chọn. 
      3. Hợp tác xã kinh doanh hiệu quả, có lãi liên tục trong 03 năm tài chính gần nhất. 
     4. Hợp tác xã nộp đầy đủ Hồ sơ đăng ký tham gia Đề án, trong đó có Bản đánh giá hợp tác xã năm 2020 đạt loại Khá (65 điểm) trở lên theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT.
     Trong đó ưu tiên các hợp tác xã có nhiều thành viên tham gia, được sự đồng tình, nhất trí của thành viên và Chính quyền cơ sở nơi hợp tác xã đặt trụ sở; Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Các hợp tác xã sản xuất quy mô lớn, sản xuất sản phẩm chủ lực của địa phương theo hướng xuất khẩu, liên kết với doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ cao, gắn với tăng trưởng xanh; Các hợp tác xã có đông thành viên là nữ hoặc phụ nữ tham gia quản lý; vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; tạo việc làm, hỗ trợ cho người yếu thế; do thanh niên khởi nghiệp; Các hợp tác xã đã tham gia thí điểm hợp tác xã kiểu mới đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
     Trong thời gian tới UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn 05 HTX nông nghiệp tham gia Đề án “lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025”, tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch hoàn thiện mô hình thí điểm, đồng thời tổ chức nhân rộng một số mô hình hợp tác xã kiểu mới đã hoàn thiện theo lộ trình của đề án. 

Tập tin đính kèm
Thái Thanh Tân

Các tin liên quan Ngày đăng
KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI CỦA XÃ PHÚ TÂM, HUYỆN CHÂU THÀNH 03/06/2021
HUYỆN MỸ TÚ “KHÔNG ĐỂ PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BỊ CHÙNG XUỐNG” 31/05/2021
CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ VÀO CUỘC: XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO THÀNH CÔNG 09/04/2021
KIỂM TOÁN 02 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 05/04/2021
TẬP TRUNG XÂY DỰNG CẢNH QUANG MÔI TRƯỜNG SÁNG – XANH – SẠCH – ĐẸP – AN TOÀN 12/03/2021
LONG PHÚ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP NĂM 2020 25/01/2021
HUYỆN MỸ XUYÊN TỔNG KẾT 05 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 21/01/2021
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH SÓC TRĂNG: 05 NĂM NHÌN LẠI 15/01/2021
10 SỰ KIỆN NỔI BẬT VỀ NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020 14/01/2021
TỈNH SÓC TRĂNG TỔ CHỨC HỘI THẢO TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2020 23/12/2020
LÃNH ĐẠO HUYỆN LONG PHÚ KIỂM TRA CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 17/11/2020
ĐOÀN CÔNG TÁC HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 09/10/2020
"XÃ MỸ TÚ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI LÀ BƯỚC KHỞI ĐẦU" 05/10/2020
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỂ XÃ LÂM KIẾT HOÀN THÀNH XÃ NÔNG THÔN MỚI 17/09/2020
THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KIỂM TRA CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 20/08/2020
ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH KIỂM TRA THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN MỸ TÚ 28/07/2020
PHÁT HUY CÁC “MÔ HÌNH HIỆU QUẢ” TRONG TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ TẬP THỂ 23/07/2020
XÃ THIỆN MỸ VINH DỰ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 21/07/2020
KIỂM TRA DỰ ÁN CẤP NƯỚC UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ ĐẢO 20/07/2020
HUYỆN TRẦN ĐỀ CÓ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI THỨ NĂM 18/07/2020
Trang 1/4

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

50

(có 03 xã nâng cao)

02