NÔNG THÔN MỚI HUYỆN CHÂU THÀNH NÔNG THÔN MỚI HUYỆN CHÂU THÀNH

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

50

(có 03 xã nâng cao)

02