NÔNG THÔN MỚI HUYỆN CÙ LAO DUNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN CÙ LAO DUNG

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

50

(có 03 xã nâng cao)

02