Dự thảo văn bản có góp ý Dự thảo văn bản có góp ý

Danh sách dự thảo còn hạn
Số thứ tự Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý Tải văn bản Góp ý
Danh sách dự thảo hết hạn
Số thứ tự Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý Tải văn bản
1 DỰ THẢO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2021 - 2020 20/03/2020

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

50

(có 03 xã nâng cao)

02