Qlvb Qlvb

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 148/QĐ-TTg Về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm 24/02/2023 Tải văn bản
2 33/KH-UBND Triển khai thực hiện chương trình, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025 15/02/2023 Tải văn bản
3 182/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 14/12/2022 Tải văn bản
4 170/KH-UBND Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm(OCOP) tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023-2025 30/11/2022 Tải văn bản
5 15/2022/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 30/08/2022 Tải văn bản
6 924/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 02/08/2022 Tải văn bản
7 923/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình Khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 02/08/2022 Tải văn bản
8 18/2022/QĐ-TTg Quyết định ban hành trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 02/08/2022 Tải văn bản
9 925/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình tăng cường bảo vệ an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 02/08/2022 Tải văn bản
10 922/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 02/08/2022 Tải văn bản
11 919/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 01/08/2022 Tải văn bản
12 1477/QĐ-UBND Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng 02/06/2022 Tải văn bản
13 1225/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025 09/05/2022 Tải văn bản
14 902/QĐ-UBND Ban hành bộ tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới , ấp văn hóa nông thôn mới và tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 04/04/2022 Tải văn bản
15 40/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tỉnh Sóc Trăng 15/03/2022 Tải văn bản
16 320/QĐ-TTg Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêuchí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; 08/03/2022 Tải văn bản
17 318/QĐ-TTg Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 08/03/2022 Tải văn bản
18 319/QĐ-TTg Quy định xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021-2025 08/03/2022 Tải văn bản
19 321/QĐ-TTg Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gia đoạn 2021-2025 08/03/2022 Tải văn bản
20 263/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; 22/02/2022 Tải văn bản

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03