Qlvb Qlvb

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 50/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Sóc Trăng chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2021 09/04/2021 Tải văn bản
2 1836/BNN-VPĐP tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021 31/03/2021 Tải văn bản
3 34/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng năm 2021 04/03/2021 Tải văn bản
4 394/BNN-VPĐP V/v tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2021 19/01/2021 Tải văn bản
5 4464/QĐ-BNN-VPĐP Ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về Chương trình mỗi xã một sản phẩm 06/11/2020 Tải văn bản
6 12/HD-MTTQ-BTT Về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao 06/10/2020 Tải văn bản
7 2633/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Sóc Trăng 25/09/2020 Tải văn bản
8 1162//QĐ-VPĐP-OCOP Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam 17/09/2020 Tải văn bản
9 6384/BNN-VPĐP Hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 15/09/2020 Tải văn bản
10 1274/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 19/08/2020 Tải văn bản
11 1788/QĐ-UBND V/v phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Sóc Trăng đợt 2 năm 2020 03/07/2020 Tải văn bản
12 781/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm 08/06/2020 Tải văn bản
13 1354/QĐ-UBND Danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo quy định tại NGhị địn số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ 20/05/2020 Tải văn bản
14 14/2020/QĐ-UBND V/v ban hành định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 08/05/2020 Tải văn bản
15 991/QĐ-UBND V/v phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Sóc Trăng, đợt 1 năm 2020 10/04/2020 Tải văn bản
16 357/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 10/03/2020 Tải văn bản
17 317/QĐ-TTg Công nhận thị xã Ngã Năm, tình Sóc Trăng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 01/03/2020 Tải văn bản
18 32/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng năm 2020 26/02/2020 Tải văn bản
19 911/BNN-VPĐP V/v nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020 10/02/2020 Tải văn bản
20 03/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 16/01/2020 Tải văn bản

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

50

(có 03 xã nâng cao)

02