QUY HOẠCH - PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG QUY HOẠCH - PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

Với phương châm hạ tầng phải đi trước một bước, phát triển hạ tầng nông thôn là tiền đề cho thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực cho đầu tư các công trình, dự án thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, trong đó chỉ tính riêng vốn ngân sách nhà nước là trên 4.994 tỷ đồng.

        Đến cuối năm 2020, đã có 61/80 xã đạt tiêu chí giao thông, 80/80 xã đạt tiêu chí thủy lợi, 80/80 xã đạt tiêu chí điện, 66/80 xã đạt tiêu chí trường học, 76/80 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 77/80 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 79/80 xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông,... Tuy nhiên, nhu cầu nguồn lực đầu tư hạ tầng nông thôn cho giai đoạn 2021-2025 vẫn còn rất lớn so với khả năng cân đối, bố trí của ngân sách các cấp, chỉ tính riêng trên địa bàn các địa phương trong kế hoạch phấu đấu đạt chuẩn của tỉnh giai đoạn 2021-2025 thì qua khảo sát, tính toán nhu cầu đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng đã lên đến gần 9.200 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với con số ngân sách đã hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
​        Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025 có 72 xã nông thôn mới, 32 xã nông thôn mới nâng cao và 06 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (trong đó có 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao). Có thể nhận thấy, chìa khóa quan trọng để thực hiện đạt mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là các cấp, các ngành cần chú trọng, tập trung thực hiện hiệu quả nhất các giải pháp huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, không chỉ cho đầu tư hạ tầng mà là thực hiện toàn diện theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã):
​        Một là, tập trung lồng ghép tối đa, hiệu quả nguồn vốn ngân sách từ các chương trình, dự án, nhiệm vụ đang triển khai để thực hiện nội dung, mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; thực tế đã khẳng định đây là nguồn lực và giải pháp quan trọng bậc nhất (giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn lồng ghép là trên 4.054 tỷ đồng chiếm đến 81% tổng vốn ngân sách thực hiện xây dựng nông thôn mới). Do đó, cần tiếp tục phát huy thực hiện tốt, đặc biệt là lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các nguồn vốn đầu tư cho phòng chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, chương trình phát triển kinh tế tập thể, Đề án cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững VnSAT,…
​        Hai là, phải chú trọng huy động tốt nguồn vốn tín dụng do có vai trò ý nghĩa rất quan trọng, trực tiếp phục vụ các mục tiêu chính trong xây dựng nông thôn mới như phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện các công trình nhà ở đạt chuẩn và vệ sinh môi trường nông thôn,… Chúng ta cần tập trung triển khai tốt hai mảng chính sách quan trọng là: (1) chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành để phục vụ cho hộ dân, các tổ chức kinh tế tập thể, doanh nghiệp phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, kinh doanh; (2) chính sách tín dụng phục vụ mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội để hỗ trợ một bộ phận người dân còn khó khăn có điều kiện vươn lên phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới.
​        Ba là, tích cực triển khai các chính sách hiện có trên địa bàn tỉnh về huy động nguồn lực xã hội cho xây dựng nông thôn mới: ưu tiên phân bổ ngân sách địa phương cho thực hiện các công trình huy động từ 50% vốn ngoài ngân sách theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; phát động cuộc vận động xã hội sôi nổi trong Nhân dân về thực hiện các công việc, nhiệm vụ của hộ gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới qua mô hình tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới.  
​        Bốn là, phải đẩy mạnh thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới, thực tế đây là lĩnh vực huy động còn rất hạn chế thời gian qua (giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn huy động chỉ chiếm 5,61% so với yêu cầu 15%). Tập trung tuyên truyền và triển khai các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn hiện có; tăng cường thực hiện phương thức đối tác công tư theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ để thu hút, huy động doanh nghiệp đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực về giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường nông thôn. 
​        Năm là, không quên khai thác đúng mức các nguồn lực phi tài chính khác như con người, truyền thống lịch sử, tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội của địa phương… thành các nguồn lực mang lại giá trị cụ thể như sản phẩm du lịch nông thôn, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), tinh thần thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới,… 
Giữ vững được quyết tâm chính trị và thực hiện tốt, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, tin rằng từng cấp, từng ngành và toàn tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục hoàn thành mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025./. 


Hình. Hệ thống hạ tầng nông thôn dần hoàn thiện nhờ thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Nguyễn Hồng Lam - VPĐP nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng

THÔNG BÁO - MỜI HỌP THÔNG BÁO - MỜI HỌP

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

50

(có 03 xã nâng cao)

02