THÔNG TIN LIÊN HỆ THÔNG TIN LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ: Số 77 - Nguyễn Huệ, Khóm 4, Phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3610018   

Email: vanphongdpntm.sonnptnt@soctrang.gov.vn

          vpdpntmst@gmail.com

          Danh bạ liên hệ:

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Email

1

BAN LÃNH ĐẠO

-

Hùynh Ngọc Nhã

Chánh Văn phòng

3.821.913

0939.778.112

hnnha2@soctrang.gov.vn

-

Tô Ngọc Tuấn

P. Chánh VP

3.610.018

0918.157.926

tntuan2@soctrang.gov.vn

2

PHÒNG CHUYÊN MÔN

2.1

Phòng Hành chính

       

-

Nguyễn T. Thanh Tâm

Trưởng phòng

3.610.018

0985.599.795

ntttam@soctrang.gov.vn

-

Nguyễn Thị Hoà

Kế toán

3.610.018

0942.747.167

nthoa3@soctrang.gov.vn

-

Tăng Thị Diệu Hiền

Cán sự

3.610.018

0837.533.883

tdhien@soctrang.gov.vn

-

Nguyễn Trúc Như

Chuyên viên

3.610.018

0983.862.892

ntnhu@soctrang.gov.vn

2.2

Phòng Nghiệp vụ

-

Nguyễn Hồng Lam

Trưởng phòng

3.624.882

0912.899.295

nhlam2@soctrang.gov.vn

-

Nguyễn Thanh Thúy

Chuyên viên

3.624.882

0382.090.889

ntthuy6@soctrang.gov.vn

-

Lâm Tấn Phúc

Chuyên viên

3.624.882

0982.466.409

ltphuc@soctrang.gov.vn

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03