NÔNG THÔN MỚI THỊ XÃ NGÃ NĂM NÔNG THÔN MỚI THỊ XÃ NGÃ NĂM

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

50

(có 03 xã nâng cao)

02