NÔNG THÔN MỚI SÓC TRĂNG NÔNG THÔN MỚI SÓC TRĂNG

GIỚI THIỆU NÔNG THÔN MỚI TỈNH SÓC TRĂNG
      I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
      1.1. Cấp xã
      Tính đến cuối năm 2020, tỉnh Sóc Trăng có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 62,5%; có 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, cụ thể:
       1. Huyện Mỹ Xuyên có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Ngọc Tố, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Ngọc Đông, Đại Tâm, Thạnh Phú, Thạnh Qưới, Tham Đôn.
       2. Thị xã Ngã Năm có 05/05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Vĩnh Qưới, Mỹ Qưới, Tân Long, Mỹ Bình, Long Bình.
       3. Huyên Trần Đề có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Lịch Hội Thượng, Thạnh Thới Thuận, Đại Ân 2, Viên Bình, Viên An.
       4. Huyện Long Phú có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Trường Khánh, Tân Thạnh, Song Phụng, Phú Hữu, Long Đức.
      5. Huyện Cù Lao Dung có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3, An Thạnh Đông, An Thạnh Tây và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xã An Thạnh 1.
       6. Huyện Châu Thành có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Phú Tân, An Hiệp, Hồ Đắc Kiện, Thiện Mỹ, An Ninh.
       7. Huyện Thạnh Trị có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Thạnh Trị, Vĩnh Thành, Vĩnh Lợi, Lâm Kiết, Lâm Tân.
       8. Thị xã Vĩnh Châu có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Hòa Đông, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân, Vĩnh Hải.
       9. Huyện Mỹ Tú có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Mỹ Hương, Long Hưng, Hưng Phú, Mỹ Tú.
      10. Huyện Kế Sách có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Ba Trinh, An Lạc Tây.
     1.2. Huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
     1.3. Thị xã Ngã Năm đạt hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
     Với kết quả nêu trên, tỉnh Sóc Trăng thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tỉnh Sóc Trăng thực hiện đạt và vượt mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Mà đặc biệt tỉnh Sóc Trăng cùng cả nước về đích Chương trình trước một năm.
      II. MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2021-2025
     Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỉnh Sóc Trăng có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tỷ lệ 90%, có 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt tỷ lệ 40%, có 08 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt tỷ lệ 10%; có 06 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm dựng nông thôn mới đạt tỷ lệ 60%, có 02 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt tỷ lệ 20%.
       III. KẾ HOẠCH NĂM 2021
      Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng năm 2021. Phấn đấu đến cuối năm 2021, tỉnh Sóc Trăng có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Đại Hải, Kế An, Lai Hòa, Lạc Hòa, Thuận Hưng, Phú Tâm, An Thạnh Nam; có 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao: Tham Đôn, Viên Bình, Long Bình, Mỹ Hương, Vĩnh Hiệp; thị xã Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
      IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 
      Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đây được xem là công cụ, là kim chỉ nam để các ngành, các cấp, các địa phương quán triệt thực hiện có hiệu quả Chương trình trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
      Tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện lồng ghép có hiệu quả ba Chương trình mục tiêu quốc gia đó là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
      Mặc dù ngân sách tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, dành một phần kinh phí thỏa đáng để đầu tư cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao hàng năm.
      Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thật sự đi vào chiều sâu, trong đó tập trung tuyên truyền thực hiện các phong trào như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “5 không, 3 sạch” và các phong trào khác của các tổ chức hội, đoàn thể. Đặc biệt là tuyên truyền để người dân tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của họ trong xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân giám sát, Dân thụ hưởng”.
      Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cũng là năm đầu tiên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Với quan điểm là không để phong trào xây dựng nông thôn mới bị chùng xuống. Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, tổ chức Hội thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” ở ba cấp tỉnh, huyện và xã. Thông qua Hội thi nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, dấy lên phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở. Thông qua Hội thi sẽ hình thành các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, đây là mô hình để giúp các tổ chức hội, đoàn thể, thực hiện công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện. Thông qua Hội thi sẽ vận động người dân tham gia, nhằm tạo phong trào lan tỏa trong cộng đồng dân cư về xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện tốt khẩu hiệu “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể”.
Tô Ngọc Tuấn - Phó Chánh Văn Phòng
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng
 
 
 

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

50

(có 03 xã nâng cao)

02