13-9- THANH-HND -2.jpg

Thumbnail Uploaded by Nguyen Nhu, 9/21/22 3:02 AM
Average (0 Votes)
Topic: Vĩnh Châu sóc Trăng chung sức xây dựng nông thôn mới
Comments
No comments yet. Be the first.

Version 1.0

Last Updated by Nguyen Nhu
9/21/22 3:02 AM
Status: Approved
Download (389k) Get URL or WebDAV URL.
Version History
Version Date Size  
1.0 8 Months Ago 389k

THÔNG BÁO - MỜI HỌP THÔNG BÁO - MỜI HỌP

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03