Asset Publisher Asset Publisher

Xem tiếp
Sản phẩm đạt: sao
Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Nấm Xuất khẩu Tư Thao Sóc Trăng

( 02993.835.230

Sản phẩm đạt: sao
Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Nấm Xuất khẩu Tư Thao Sóc Trăng

( 02993.835.230

Sản phẩm đạt: sao
Công ty TNHH Yến sào Quốc Tín

( 0918720888

Sản phẩm đạt: sao
Hợp tác xã Nhãn Vĩnh Châu

( 0918777404

Sản phẩm đạt: sao
Hợp tác xã Thanh long Hoàng Vũ

( 0918780013

Sản phẩm đạt: sao
Hợp tác xã Mãng cầu ta

( 0973282720

Sản phẩm đạt: sao
Hộ kinh doanh cơ sở Tôm viên Thanh Hương

( 0909.784.168

Sản phẩm đạt: sao
Hộ kinh doanh Diệp Thiên Phục

( 0918.187.070

Sản phẩm đạt: sao
Hộ kinh doanh Triều Phong

( 02993.911.212

Sản phẩm đạt: sao
Hộ kinh doanh Triều Phong

( 02993.911.212

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03