NÔNG THÔN MỚI HUYỆN TRẦN ĐỀ NÔNG THÔN MỚI HUYỆN TRẦN ĐỀ

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03