NÔNG THÔN MỚI THỊ XÃ VĨNH CHÂU NÔNG THÔN MỚI THỊ XÃ VĨNH CHÂU

Với mục tiêu tạo cơ hội phát triển bền vững, công bằng, đồng bộ giữa các địa phương và các lĩnh vực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Đề án phục vụ xây dựng nông thôn mới, các Đề án này tập trung hỗ trợ địa bàn khó khăn, các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường hoặc thực hiện các mô hình điểm của trung ương,…

     Tỉnh Sóc Trăng hiện có 40 ấp trên địa bàn 06 xã (Nhơn Mỹ huyện Kế Sách; Long Đức huyện Long Phú; An Thạnh Nam, An Thạnh Đông, Đại Ân 1 huyện Cù Lao Dung và Lai Hòa thị xã Vĩnh Châu thuộc đối tượng thực hiện Đề án hỗ trợ ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, được ban hành tại Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án này có thời gian thực hiện tương đối ngắn do được ban hành gần cuối giai đoạn và sẽ kết thúc vào năm 2020 nên cần có sự quan tâm triển khai quyết liệt để đảm bảo hoàn thành kịp tiến độ, phấn đấu tạo thành tích phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình muc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (sẽ tổ chức trong năm 2019).
     Ngay từ đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai sớm Đề án: Ban hành bộ tiêu chí ấp nông thôn mới trên địa bàn 06 xã bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc tỉnh Sóc Trăng (Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 08/01/2019), ban hành Kế hoạch thực hiện ấp nông thôn mới trên địa bàn 06 xã bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2019 - 2020 (số 40/KH-UBND ngày 12/3/2019), đồng thời đã giao vốn có mục tiêu cho 04 huyện, thị xã với tổng kinh phí là 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức 06 lớp tập huấn cho các xã thuộc phạm vi Đề án với các nội dung hướng dẫn bộ tiêu chí và trình tự, thủ tục, hồ sơ đánh giá công nhận ấp nông thôn mới,… 

         

                                                                                
Hình. Tập huấn hướng dẫn triển khai Đề án tại xã An Thạnh Nam và An Thạnh Đông huyện Cù lao Dung.     

     Trên cơ sở đó, hiện nay các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện nội dung của Đề án: Khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể, sớm phân bổ, thực hiện hiệu quả nguồn vốn được Đề án hỗ trợ, kết hợp lồng ghép các nguồn lực khác từ ngân sách địa phương, các chương trình, dự án để xây dựng những công trình thiết yếu nâng cao đời sống người dân và phục vụ sản xuất, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất tập trung liên kết, phù hợp với đặc thù, lợi thế của địa phương theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm, bên cạnh cần thực hiện mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về các nội dung nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới theo 15 tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới và 07 tiêu chí ấp văn hóa nông thôn mới do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 
     Để đạt mục tiêu của tỉnh đến cuối năm 2019, có 100% ấp trên địa bàn 02 xã Long Đức và An Thạnh Đông và có ít nhất 50% ấp trên địa bàn 04 xã còn lại đạt chuẩn ấp nông thôn mới rất cần các huyện Cù Lao Dung, Kế Sách, Long Phú và thị xã Vĩnh Châu quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án./. 

Nguyễn Hồng Lam – Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng


Các tin liên quan Ngày đăng
MÙA XUÂN VỀ TRÊN MẢNH ĐẤT ANH HÙNG 22/01/2019
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03